Skogsröjning

Med skogsröjning kan du åstadkomma en skog med grova, friska och stabilare träd.
Vid kommande gallringar får du också bättre ekonomiskt utbyte därför att:
• en större volym virke kan tas tillvara och säljas
• avverkningskostnaderna för gallringen blir lägre.

Röjning ger även
• bättre hänsyn till miljön och framtida naturvärden genom att lämna
vissa trädslag och känsliga områden orörda
• bättre framkomlighet när ris och nedfallna stammar tas bort från
från stigar och färdvägar
• synligare forn- och kulturlämningar med minskad risk för skador av
växande och slutligen omkullfallande träd.

Röjning lönar sig!